Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Vita uitvaartzorg.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE Hilversum ONDER NUMMER 60103701
 
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Vita uitvaartzorg en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart.
1.2 De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN
2.1 De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van de zogeheten opdrachtbevestiging is daarvoor voldoende. Indien de debiteur een ander is dan de opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.
2.2 Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen om aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst – met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst – tot stand is gekomen.
2.3 Een vooraf afgegeven offerte is geldig voor het kalenderjaar waarin het is afgegeven

ARTIKEL 3. TIJDSTIP VAN LEVERING
3.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeenkomsten tussen opdrachtgever en Vita uitvaartzorg. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium, dan wel andere locatie.
3.2 Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na boeken van de locatie met instemming van de opdrachtgever, Vita uitvaartzorg en beheerder voorgenoemd.

ARTIKEL 4. OPDRACHTBEVESTIGING
4.1 De te ondertekenen opdrachtbevestiging zal tenminste bevatten:
1.    a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
2.    b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
3.    c) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.
4.2 Nacalculatie posten zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Vita uitvaartzorg al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding “Op Nacalculatie”. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
4.3 Vita uitvaartzorg is gehouden zo mogelijk binnen 48 uur de werkelijke prijzen aan de in het vorige artikel bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of opdracht te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt. Vita uitvaartzorg is bevoegd om begeleidingskosten in rekening te brengen over deze nota’s.
4.4 De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
4.5 Thuisopbaring en verzorging door derden, waarmee Vita uitvaartzorg geen samenwerkingsverband heeft, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Vita uitvaartzorg. Thuisopbaring is op eigen risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5. TARIEVEN
5.1 Vita uitvaartzorg hanteert vooraf vastgestelde tarieven van zaken en diensten, welke tarieven jaarlijks worden bijgesteld. Vita uitvaartzorg verzorgt uitvaarten middels maatwerk en werkt vanuit een vast uurtarief van €100,00 per uur. hieronder vallen alle uren vanaf melding tot en met de uitvaart, reistijd en reiskosten tot 100 km en alle administratieve handelingen.
5.2 De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke specificatie van de overeengekomen diensten voor het aangaan van de overeenkomst.
5.3 De opdrachtgever heeft het recht wijzigingen aan te brengen is de samenstelling van de overeengekomen diensten. Het tarief zal alsdan naar redelijkheid worden aangepast.
5.4 De in de overeenkomst vermelde prijzen kunnen niet worden gewijzigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.

ARTIKEL 6. BETALING
6.1 De opdrachtgever betaalt de op basis van de opdrachtbevestiging, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen veertien dagen na ontvangst. Bij contante betaling wordt door Vita uitvaartzorg een bewijs van betaling verstrekt.
6.2 De opdrachtgever is gehouden de door Vita uitvaartzorg te zijnen behoeve betaalde voorschotten – mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft – op eerste verzoek aan Vita uitvaartzorg te voldoen.
6.3 Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Vita uitvaartzorg.
6.4 De opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.
6.5 De opdrachtgever is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
6.6 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Vita uitvaartzorg alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

ARTIKEL 7. VERZEKERINGEN
7.1 De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraak te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Vita uitvaartzorg, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Vita uitvaartzorg verplicht zich de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
7.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Vita uitvaartzorg machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of dienst erfgenamen uitbetaald.

ARTIKEL 8. PERSONALIA
8.1 De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Vita uitvaartzorg, tenzij anders is overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vita uitvaartzorg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vita uitvaartzorg worden verstrekt.
8.3 Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Vita uitvaartzorg daaromtrent onverwijld te verwittigen.
8.4 Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Vita uitvaartzorg bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Vita uitvaartzorg worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is.

ARTIKEL 9. DRUKWERKEN
9.1 Voor de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen , bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk aan te leveren. Vita uitvaartzorg verzorgd een proefdruk, welke door de opdrachtgever schriftelijk zal moeten worden goedgekeurd, voordat drukwerk zal worden gedrukt. Eventuele fouten in tekst(sten) komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens telefonisch heeft doorgegeven.
9.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Vita uitvaartzorg verzorgd tenzij anders is overeengekomen.
9.3 Vita uitvaartzorg is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.
9.4 Vita uitvaartzorg is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat:
– de aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd. De opdrachtgever dient er zelf voor te zorgen dat de aankondiging van overlijden tijdig worden afgegeven op een geschikt postkantoor, wanneer zij ervoor kiezen zelf de aankondigingen te frankeren en te posten Vita uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging;
– de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Vita uitvaartzorg de uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Vita uitvaartzorg heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 10. VOERTUIGEN
10.1 Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de uitvaartdag vóór 15.00 uur aan Vita uitvaartzorg kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Vita uitvaartzorg al de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en in overeenstemming met de opdracht.
11.2 De Overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Vita uitvaartzorg. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever. Bij aanwezigheid van sieraden zal er een bewijs van aanwezigheid worden ondertekend door de opdrachtgever.
11.3 Vita uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.
11.4 Vita uitvaartzorg is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikte of van anderen die zij in het kadet van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
11.5 Vita uitvaartzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

ARTIKEL 12. OPONTHOUD
Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Vita uitvaartzorg indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen.

ARTIKEL 13. KLACHTEN
13.1 Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Vita uitvaartzorg ingediend zijn. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
13.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Vita uitvaartzorg ingediend worden.
1.3 Vita uitvaartzorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.

ARTIKEL 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. in -plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

ARTIKEL 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1 De vestigingsplaats van Vita uitvaartzorg is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Vita uitvaartzorg moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
15.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Vita uitvaartzorg is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen opdrachtgever en Vita uitvaartzorg gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.